Ziekte en wijzigingen

Ziekte en wijzigingen arbeidsrecht en arbeidsovereenkomst

Een medewerker is ziek / arbeidsongeschikt als die door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Maar welke rechten en plichten hebben een werkgever en een werknemer naar elkaar en wat als de ziekte veroorzaakt is door een arbeidsongeval of een beroepsziekte?

Daarnaast is het arbeidsrecht op 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. Welke wijzigingen zijn voor u als werkgever of werknemer van toepassing?

Vervolgens wordt ons vaak de vraag gesteld of een arbeidsovereenkomst eenzijdig mag worden gewijzigd. In sommige situaties mag de arbeidsovereenkomst gewijzigd worden.

Indien u een vraag hebt naar aanleiding van het bovenstaande dan helpen wij u graag verder.

1. Ziekte / arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer ziek is dan moet de werkgever het loon doorbetalen tot maximaal 104 weken. De werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon of ten minste het wettelijk minimumloon uitbetalen. Daarnaast mag de werkgever twee wachtdagen met een werknemer afspreken. Dit houdt in dat een werknemer de eerste 2 ziektedagen geen loon ontvangt.

Een Arbo-arts oordeelt of een werknemer geschikt of ongeschikt is om de werkzaamheden te verrichten. Indien u als werknemer het niet eens bent met het oordeel van de Arbo-arts dan kunt u bij het UWV een second opinion aanvragen. Een werkgever mag alleen om die informatie vragen die van belang is voor de re-integratie van de werknemer. Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid zijn een werkgever en een werknemer verplicht om een plan van aanpak op te stellen. Ook moet de werknemer meewerken aan zijn herstel.

Indien een werknemer 2 jaar ziek is geweest dan kan een werkgever het dienstverband beëindigen door een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen of doordat partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten. Een zieke werknemer ontvangt na 104 weken ook een transitievergoeding.

Naast de plicht van de werknemer om te re-integreren, is de werkgever ook verplicht om te voldoen aan de re-integratieplicht. Dit is opgenomen in artikel 658a, Lees hier wat dit inhoudt.

2. Wijzigingen arbeidsovereenkomst en het arbeidsrecht

Sinds 1 juli 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Zo zijn onder andere de ketenregeling, het ontslagrecht en de hoogte van een ontslagvergoeding gewijzigd. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat een werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst wil wijzigen, maar mag dit wel?

Eenzijdig wijzigingsbeding

Is bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen en heeft de werkgever aantoonbaar een zwaarwegend belang bij de wijziging? Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan zal onderzocht moeten worden of het voorstel van de werkgever redelijk is (goed werkgeverschap) en vervolgens of de werknemer het voorstel redelijkerwijs zou moeten aanvaarden (goed werknemerschap). Het is dan dus niet onmogelijk, maar het betreft een ander toetsingskader.

Indien u vragen heeft over de wijzigingen in het arbeidsrecht of wijzigingen in een arbeidsovereenkomst dan helpen wij u graag verder. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.