Re-integratieplicht van de werkgever

De werkgever is verplicht wanneer een van de medewerkers in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de dongen arbeid te verrichten, zijn medewerker te stimuleren te re-integreren dan wel in zijn of haar eigen functie/werkzaamheden.  

Lukt het de werknemer niet om te re-integreren in eigen functie, dan is de werkgever verplicht te zoeken naar aangepast werk voor zowel tijdig als de langere termijn, mocht de ongeschiktheid van de medewerker hiertoe leiden.  

Wanneer de werknemer langer dan 6 weken ziek is, is de werkgever verplicht de werknemer aan te melden bij de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts beschikt over de capaciteit om in te schatten in hoeverre werkhervatting mogelijk is. Doormiddel van een probleemanalyse worden zowel de beperkingen als de mogelijkheden van de werknemer kenbaar gemaakt aan de werkgever door de bedrijfsarts.   

Vanuit de probleemanalyse wordt er door de werkgever een plan van aanpak gemaakt samen met de werknemer. Hierin wordt beschreven hoe de werkhervatting in eigen dan wel aangepaste functie als volgt wordt ingezet. Wanneer de werknemer niet binnen de eigen onderneming voorhanden verrichten werkzaamheden kan uitoefenen, dient de werkgever te bevorderen dat de werknemer bij een andere werkgever wordt gere-integreerd, gedurende 104 weken.  

De verplichting van de werkgever om de werknemer binnen het bedrijf te re-integreren blijft bestaan zolang het dienstverband bestaat en is dus ook na 104 weken van toepassing. De jurisprudentie over de vraag wat passend arbeid is, kan worden aangemerkt als erg casuïstisch en afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval. Er is een belangrijke rol toebedeeld aan het UWV, die met een deskundigenoordeel een voor partijen richtinggevend oordeel kan geven. Zij oordelen of zowel werkgever als werknemer effectief hebben meegeholpen aan de Wet Verbetering Poortwachter.  

Heb je als werkgever vragen of jouw rechten en plichten omtrent arbeidsongeschiktheid van een medewerker? Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 040- 284 11 72 of vul het contactformulier in.