Arbeidsrecht advocaten

Arbeidsconflict voorkomen waar het kan, oplossen waar het moet

Afspraken en regels tussen werkgever en werknemer

Het arbeidsrecht gaat over afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken over de regels die gelden in een dienstverband. Deze regels kunnen o.a. gaan over reorganisaties, individuele en collectieve ontslagen, ziekte, arbeidsongeschiktheid en CAO’s.

Conflict

De afspraken tussen werknemer en werkgever worden doorgaans bij aanvang van het dienstverband vastgelegd in een arbeidscontract. Daarna kijken de partijen er zelden meer naar, tot er een conflict of verschil van mening optreedt. Bij (voorgenomen) ontslag, ziekte of reorganisatie bijvoorbeeld komt vaak direct alles op scherp te staan. Dan blijkt hoe belangrijk het is om in het begin de zaken helder en inzichtelijk vast te leggen. Want hoe duidelijker alles beschreven is, hoe minder grond er is voor conflicten. Wie heldere afspraken maakt en deze vastlegt, behoudt daarmee op voorhand de regie.

Gedragscode opstellen

Wij hebben zowel werkgevers als werknemers op zeer verschillende terreinen bijgestaan in allerlei arbeidsconflicten en doen dat steeds succesvol. Ons uitgangspunt is echter dat het beter is conflicten te voorkomen, door afspraken helder en nauwkeurig vast te leggen. Zo ontstaat een gedragscode, ondertekend door beide partijen, waaraan partijen hun rechten kunnen ontlenen.

Arbeidsrecht advocaten

Onze advocaten zijn doorkneed in de praktijk van het arbeidsrecht. Mede daarom vragen steeds meer bedrijven ons om bestaande afspraken en contracten door te lichten en in overeenstemming te brengen met de actuele wet- en regelgeving. In het verlengde daarvan adviseren wij werkgevers om contracten periodiek te actualiseren.

Belangrijke onderwerpen binnen arbeidsrecht

  1. Arbeidscontracten

  2. Ontslag

  3. Pensioen

Legal scan Arbeidsrecht

Veel bedrijven maken essentiële fouten bij het aangaan van arbeidscontracten met hun werknemers, bijvoorbeeld door slecht gekozen type arbeidsverhoudingen als onvoldoende gebruik van organisatorische flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Door deze fouten benadelen werkgevers zichzelf onnodig doordat onvermijdelijke toekomstige reorganisaties moeizamer zullen verlopen en arbeidsconflicten moeten worden afgekocht of uitgeprocedeerd.

Dergelijke latente risico's hebben op hun beurt een negatieve weerslag bij onderhandelingen over voorgenomen verkoop van de onderneming en beïnvloeden de waarde ervan negatief. Een belangrijke aanleiding voor een arbeidsrechtelijke legal scan is verder dat er op arbeidsrechtelijk gebied flinke veranderingen op komst zijn.

Door middel van een legal scan arbeidsrecht weet u als onderneming waar u juridisch staat. Lees meer over onze legal scans arbeidsrecht.

Neem gerust contact met ons op voor een aanbieding op maat.