Bedrijfsongeval en beroepsziekte

Als werkgever wilt u voorkomen dat uw werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval of in de toekomst zullen lijden aan een beroepziekte. Van u als werkgever verwacht de wetgever dat u alles eraan zult doen om dergelijke ongevallen te voorkomen. Indien zo'n ongeval of zo'n ziekte toch plaatsvindt, wilt u natuurlijk weten onder welke omstandigheden u daarvoor aansprakelijk gehouden kunt worden.Als u als werknemer schade aan uw gezondheid heeft opgelopen door het uitvoeren van werkzaamheden bij uw werkgever dan bent u natuurlijk benieuwd wanneer u uw werkgever daarvoor aansprakelijk kunt houden. Soms kan een beroepsziekte zich pas na vele jaren openbaren, zoals wanneer u met asbest heeft gewerkt. Deze pagina beantwoordt grofweg de vraag wat u dan kunt doen.

Art. 7:658, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer."

In de praktijk neemt de rechter de aansprakelijkheid van de werkgever voor de gevolgen van een arbeidsongeval snel aan. Van doorslaggevend belang is of het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Op de werkgever rust de verplichting zich daarvoor te verantwoorden en zo snel mogelijk een ongevalsrapport te laten opmaken door de Arbeidsinspectie.

Noodzakelijke acties

Als u als werknemer een bedrijfsongeval is overkomen, verdient het aanbeveling in ieder geval de volgende acties te ondernemen:

 • vraag uw werkgever om onmiddellijk een ongevalsrapportage te laten opmaken door de Arbeidsinspectie.
 • meldt u zich ziek als u het gevoel heeft (voorlopig) het werk niet te kunnen uitvoeren.
 • laat u onmiddellijk onder geneeskundige behandeling stellen.
 • noteer de namen en adresgegevens van uw medische behandelaars.
 • vraag uw collega's en mogelijke andere getuigen op schrift te stellen wat zij van het ongeval hebben waargenomen.
 • vraag uw werkgever om zijn aansprakelijkheidsverzekeraar van het ongeval in kennis te stellen.
 • stel uw werkgever tijdig aansprakelijk voor de gevolgen die uit het ongeval zijn voortgevloeid en nog zullen voortvloeien. Doe dit bij aangetekende brief met bericht van ontvangst.
 • kondig uw werkgever eventueel mondeling aan dat u hem schriftelijk aansprakelijk zult stellen.
 • schakel zo vroeg mogelijk deskundige juridische bijstand door een advocaat in. Bel vrijblijvend, of stuur ons een email via het contact formulier hiernaast. Vermeldt in uw email de volgende gegevens:
  • wie u bent, wat uw adresgegevens zijn en onder welk telefoonnummer u bereikbaar bent.
  • de naam en de adresgegevens van uw werkgever.
  • uw geboortedatum.
  • uw salarisgegevens (bruto maandsalaris).
  • of uw salaris tijdens ziekte volledig danwel gedeeltelijk wordt doorbetaald.
  • uw functie.
  • de naam en adresgegevens van uw werkgever.
  • de datum van het ongeval.
  • de beschrijving van het ongeval.
  • de namen en adresgegevens van de getuigen bij het ongeval.
  • een beschrijving van de gezondheidsklachten waaronder u sinds het ongeval lijdt.
  • bij welke medici u onder medische behandeling bent (geweest).
  • door uzelf ondertekende medische volmachten (in aantal gelijk aan het aantal opgegeven medische behandelaars plus 1 voor de arbo-arts en 1 voor de huisarts).
  • het standpunt dat uw werkgever tot nu toe over eventuele aansprakelijkheid heeft ingenomen.

Wees u ervan bewust dat uw werkgever in geval van vaststaande aansprakelijkheid ook de kosten van juridische bijstand zal moeten dragen. Zie ook onder de kop tarieven.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs

Geld voor gevallen ster?