Opstellen arbeidscontract

Om tot goede afspraken te komen in een arbeidsrelatie is het van belang dat je duidelijke en goede arbeidscontracten opstelt

Een arbeidscontract vormt de basis van de werkrelatie tussen een werkgever en een werknemer. Door afspraken vast te leggen in een arbeidscontract weten beide partijen welke rechten en plichten er gelden.

Het uitgangspunt voor het opstellen van een arbeidscontract is dat een werkgever en een werknemer zelf mogen bepalen wat ze daarin opnemen. Desondanks stelt de wet een aantal eisen aan een arbeidsovereenkomst, ter bescherming van de werknemer. Ons advies is om de nodige aandacht aan de inhoud van een arbeidscontract te besteden.

In een arbeidscontract kunnen onder andere de volgende afspraken worden vastgelegd.

1. De aard van het contract

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbetaalde tijd, maar ook uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst.

2. De duur van het contract

Een werkgever en een werknemer kunnen verschillende contractstermijnen opnemen in een arbeidsovereenkomst. Van korte (seizoensgerelateerde termijnen) tot lange termijnen en voor de duur van een project.

3. Opzegtermijn

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen is meestal gebonden aan een opzegtermijn van één maand. Een langere opzegtermijn voor een werknemer is wel mogelijk als dit specifiek is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een cao. In de wet is opgenomen dat voor een werknemer de opzegtermijn nooit langer dan zes maanden mag zijn. De opzegtermijn voor de werkgever is als volgt.

 

Duur dienstverband Opzegtermijn voor de werkgever
korter dan 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar en langer 4 maanden

 

 

 

 

 

4. Werktijden

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst specifiek vaststellen op welke tijden de werknemer werkt. Een werknemer kan bijvoorbeeld in een ploegendienst werken of een werknemer werkt niet in het weekend of is steeds op vrijdagmiddag vrij is. Aan individuele afspraken die worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst is werkgever gebonden.

5. Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn onder te verdelen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De zaken waarover een werkgever en een werknemer bijna altijd afspraken over maken zijn primaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan gedacht worden aan het salaris of het aantal uren dat een werknemer werkt. De secundaire arbeidsvoorwaarden komen bovenop de primaire voorwaarden zoals  reiskostenvergoeding, verlofdagen of een auto van de zaak.

6. Proeftijd

Een proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst is niet verplicht. Daarnaast is een proeftijd niet mogelijk in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Een proeftijd is nooit langer dan 2 maanden en moet schriftelijk worden vastgelegd.

7. Concurrentie-en relatiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever.

8. Geheimhouding

Het kan van groot belang zijn voor een werkgever dat een werknemer vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekt. Het is van belang dat een werkgever uitdrukkelijk aan de werknemer heeft verklaard, of de werknemer behoorde redelijkerwijs uit de omstandigheden af te leiden, dat de informatie vertrouwelijk is. Werkgever kan een boeteclausule opnemen over het schenden van de geheimhouding.

Indien u afspraken aan het begin van de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer niet goed vastgelegd in de arbeidsovereenkomst dan kan dit nare gevolgen hebben. Met een goed arbeidscontract bouwt u juridische zekerheden in en voorkomt u problemen. Wij lopen samen met u alle contractuele mogelijkheden door. Hierdoor heeft u snel en volledig een opmaat gemaakt arbeidscontract.

Uw advocaten

Onze succesverhalen