Loonvordering

Het vorderen van loon: wanneer en hoe?

Een werkgever kan om verschillende redenen uw salaris niet of te laat betalen. Soms komt dit door financiële problemen. Maar het is ook mogelijk dat de reden ligt in een conflict tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld of de werknemer wel geoorloofd afwezig was. Soms ontstaan er conflicten over de hoogte van het salaris, bijvoorbeeld over het recht op een bonus of de uitbetaling van vakantiedagen. Of misschien bent u ontslagen en krijgt helemaal niets meer betaald.

Grote gevolgen

Voor een werknemer zijn de gevolgen vaak vergaand wanneer een werkgever één of twee maanden het salaris niet doorbetaalt. De vaste lasten lopen immers door en niet iedereen bezit voldoende spaargeld om het inkomstenverlies op te kunnen vangen.

Stappenplan

Om uw rechten zoveel mogelijk veilig te stellen is het van belang dat u als werknemer zo spoedig mogelijk een brief stuurt aan uw werkgever en hem sommeert dit alsnog te doen. U dient te noemen om welk bedrag het gaat en wanneer er uiterlijk betaald moet zijn. Doet de werkgever dit niet, dan kunt u melden dat hij dan ook rente, kosten en een boete verschuldigd is.

Boete

De wetgever heeft erkend dat tijdige betaling van het salaris van groot belang is. Daarom is in de wet een boete opgenomen voor te late salarisbetaling. Is het salaris meer dan drie dagen te laat, dan kan er een boete worden toegekend die kan oplopen van 5% tot wel 50% van het bruto loon. Of dit wordt toegewezen is niet alleen afhankelijk van de vraag hoeveel te laat de werkgever is, maar ook wat de reden hiervan is. Als een werkgever niet verwijtbaar wordt geacht en bovendien netjes in gesprek blijft met de werknemer, dan wordt een dergelijke boete nog wel eens sterk gematigd (zelfs tot 0%). Buiten deze boete is een werkgever vaak ook vertragingsschade verschuldigd en vergoeding van kosten (zowel buitengerechtelijke kosten als proceskosten).

Onderneem snel actie

Betaalt de werkgever ook na uw brief niet, wacht dan niet te lang en neem contact op met een advocaat. Uw advocaat kan een kort geding opstarten en van de rechter vragen de werkgever te dwingen om snel te gaan betalen. Dit is weliswaar een voorlopige beslissing van de rechter die pas na een bodemprocedure (of na verjaring van vijf jaar) definitief wordt, maar vaak biedt dit wel een eindoplossing omdat geen van de partijen verder wil procederen of omdat werknemer en werkgever tot overeenstemming komen dat de kwestie gesloten kan worden.

Faillissement

Soms liggen financiële problemen ten grondslag aan het niet of te laat betalen van het salaris. In dat geval heeft u misschien wel gelijk gekregen van de rechter, maar heeft u het geld nog niet ontvangen. Een faillissementsaanvraag van de werkgever kan dan een optie zijn. De reden daarvoor is dat het UWV de salarisbetaling dan overneemt en dit kan doen met terugwerkende kracht tot 13 weken.

Meer informatie

Heeft u als werknemer te maken met een werkgever die uw salaris niet of te laat betaalt en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, stuurt u dan alvast de in dit artikel genoemde brief en neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met onze advocaat mr. Suzanne van Dijsseldonk. Zij helpt u graag verder.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs