Opzegging arbeidscontract en aanzegplicht

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst is nodig om een arbeidsovereenkomst te laten eindigen. De aanzegging houdt in dat een werkgever bevestigd aan de werknemer of de arbeidsovereenkomst eindigt of wordt voortgezet.

Opzegging

Een arbeidsovereenkomst opzeggen kan op verschillende manieren zoals per e-mail, per brief, per fax of zelfs mondeling. Wij adviseren om schriftelijk uw arbeidsovereenkomst op te zeggen omdat u wel moet kunnen bewijzen dat de opzegging de andere partij heeft bereikt. Tevens kunt u e opzeggingsbrief per gewone aangetekende post versturen of de andere partij vragen om een bevestiging van de opzegging.

Indien een werknemer in een emotionele toestand zijn arbeidsovereenkomst opzegt dan mag de werkgever en niet zonder meer van uit gaan dat de opzegging een weloverwogen besluit is.

Aanzegplicht

De aanzegplicht betekent dat de werkgever verplicht is om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt schriftelijk de werknemer moet informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Voldoet de werkgever hier niet (tijdig) aan, dan is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd.

De aanzegverplichting geldt o.a. niet voor een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor minder dan zes maanden.  Tevens is de aanzegplicht ook niet van toepassing in geval van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.