Bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende soorten bedingen worden opgenomen. De meest voorkomende bedingen zijn het concurrentie- of relatiebeding, het studiekostenbeding, maar ook een verbod op het verrichten van nevenactiviteiten en een boetebeding. Door bedingen correct vast te leggen in een arbeidscontract creëert u zo veel mogelijk juridische zekerheid en zijn uw belangen goed gewaarborgd.

De wetgever heeft voor bedingen aparte bepalingen in de wet opgenomen. De wet bepaald bijvoorbeeld hoe een bijzonder beding tot stand moet komen en of het mogelijk is er op een later moment nog van af te kunnen wijken.

1. Concurrentie- en relatiebeding

De wet kent alleen een regeling met betrekking tot het concurrentiebeding. Er is geen aparte regeling voor het relatiebeding, want deze wordt gezien als een bepaalde vorm van een concurrentiebeding. De wettelijke bepalingen die op een concurrentiebeding van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op een relatiebeding.

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst elders te werken. Het relatiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever. Omdat de consequenties van een concurrentiebeding voor een werknemer vergaand kunnen zijn moet bijvoorbeeld een concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen.

WWZ

Na 1 juli 2015 is in beginsel een concurrentiebeding alleen geldig als het is aangegaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een werkgever toch een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil opnemen dan is deze alleen geldig als de werkgever in de arbeidsovereenkomst heeft gemotiveerd dat er sprake is van één of meer zwaarwegende bedrijfsbelangen. Vaak is ook een geografische reikwijdte opgenomen in het concurrentiebeding alsmede de duur van het beding.

Een concurrentiebeding kan geheel of gedeeltelijk door de rechter worden vernietigd. Gedeeltelijke vernietiging houdt in dat bijvoorbeeld de periode waarover het geding geldt wordt ingekort. Het is ook mogelijk dat de geografische reikwijdte van het beding wordt beperkt. De rechter zal de belangen van partijen tegen elkaar afwegen alvorens hij een concurrentiebeding al dan niet geheel of gedeeltelijk vernietigd.

2. Studiekostenbeding

In een studiekostenbeding komen een werkgever en een werknemer overeen dat de werknemer (meestal) bij het einde van de arbeidsovereenkomst (deels) de studiekosten aan de werkgever terug betaald. Partijen zijn in beginsel vrij om een studieovereenkomst overeen te komen maar de Hoge Raad heeft een aantal voorwaarden aan een studiekostenbeding gesteld. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat de periode waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de studie opgedane kennis en vaardigheden, dient te worden vastgesteld. Vervolgens moet uitdrukkelijk de vaststelling van de verplichting van de werknemer om, indien de arbeidsovereenkomst tijdens of direct na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever terug te betalen. Tevens dient de terugbetalingsverplichting, tijdens de vastgestelde periode, evenredig af te nemen (glijdende schaal).

3. Nevenwerkzaamhedenbeding

Een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden houdt in dat de werknemer naast de werkzaamheden die hij verricht bij zijn werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten. Een werkgever kan uiteraard een werknemer wel expliciet toestemming geven. Een verbod op nevenwerkzaamheden geldt voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

4. Boetebeding

In de arbeidsovereenkomst kan een boetebeding worden opgenomen. De werknemer is deze boete verschuldigd wanneer de werknemer de overeengekomen voorwaarden overtreedt. Enkel de rechter kan de hoogte van de boete matigen.

Met een goed onderbouwd en toegelicht beding voorkomt u problemen. Wij lopen samen met u graag de contractuele bedingen na, zodat u zo veel mogelijk juridische zekerheid heeft en uw belangen goed zijn gewaarborgd.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs