Contra-expertise bij brandschade

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig te maken gehad met consumenten die iets vreselijks is overkomen. Hun huis is namelijk afgebrand. Een schrale troost in dat geval is dat vrijwel iedereen in Nederland verzekerd is tegen brandschade, waarmee ten minste het materiële verlies kan worden gecompenseerd. Voor de consumenten die zich tot ons wenden, gold dat helaas niet. Nadat zij net van de schrik waren bekomen dat hun huis was afgebrand werden zij geconfronteerd met de verzekeraar die weigerde over te gaan tot uitkering van de schade. Deze personen werden dus geconfronteerd met een schadepost die in de tonnen oploopt, een schuld waar zij waarschijnlijk hun hele leven niet meer van af zullen komen.

Expert inschakelen

In beide gevallen had de verzekeraar een expert ingeschakeld voor het doen van onderzoek naar de brand. Deze expert kwam in beide gevallen tot de conclusie dat er verschillende redenen waren waarom de schade niet vergoed zou kunnen worden. Voor beide gold dat zij er van werden beschuldigd hun eigen woning in de brand te hebben gestoken. Ook allerlei andere beschuldigingen werden geuit, zoals het hebben van een hennepplantage, het niet nakomen van een mededelingsplicht, etc. In beide kwesties hebben wij onze cliënt direct geadviseerd om een contra-expert in de arm te nemen. Een goed advies, zo bleek achteraf, aangezien het rapport van de contra-expert in combinatie met onze inspanningen de rechter er uiteindelijk van heeft kunnen overtuigen de verzekeraar alsnog te dwingen om over te gaan tot uitkering van de schade.

Contra-expertise

De verzekeraar zal vrijwel altijd, zeker bij een grote schadepost, een eigen expert inschakelen. In dat geval is er echter sprake van een tegengesteld belang. De expert wordt namelijk benoemd door de verzekeraar die uiteindelijk de schade moet gaan betalen. Hierbij is minstens sprake van de schijn van belangenverstrengeling. Daarom is het belangrijk om een eigen expert in te schakelen die voldoende tegenwicht kan bieden. De zogenaamde contra-expertise.

Expertisekosten

Uitgangspunt van de wettelijke regeling is dat expertisekosten, oftewel de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade, voor rekening komen van de verzekeraar (zelfs als dit de verzekerde som overschrijdt). Ten aanzien van consumenten mag de verzekeraar van deze wettelijke bepaling in de polisvoorwaarden niet afwijken tenzij dit ten voordele van de consument is. Het moet hierbij gaan om redelijk gemaakte kosten. Of bepaalde kosten redelijk zijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en is het dus afhankelijk van de hoogte van de schade, de vragen die beantwoord moeten worden, de mate van verschil van mening tussen verzekeraar en verzekerde etc. Vaak bieden de polisvoorwaarden aanvullende regelingen ten aanzien van de expertisekosten. Kijk, wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, dus altijd goed de polisvoorwaarden na.

De juiste vragen stellen

Na inschakeling van de contra-expert is het van belang dat de juiste vragen worden gesteld. Dit is afhankelijk van de redenen waarom de verzekeraar weigert over te gaan tot uitkering van de schade. 

Deze redenen moeten verzekeraars schriftelijk meedelen en mag de verzekeraar in principe niet achteraf nog wijzigen, aangezien u als verzekerde direct moet weten waar u aan toe bent. Let u dus goed op de brief van de verzekeraar waarin wordt beschreven waarom er door de verzekeraar geen dekking wordt verleend. Aan de hand daarvan moeten de juiste vragen aan de contra-expert worden gesteld. Mocht er sprake zijn van een beschuldiging van brandstichting door de verzekeraar dan is het belangrijk dat de contra-expert op zoek gaat naar mogelijke alternatieve oorzaken voor de brand. Het is belangrijk dat u daar op aanstuurt.

Mededelingsplicht

Het volgende punt waar veel cliënten van ons mee geconfronteerd worden is de mededelingsplicht. Als er sprake is van een bestemmingswijziging van het pand of van tijdelijke leegstand is het belangrijk dat dit gemeld moet worden aan de verzekeraar. Dit is niet nodig wanneer u twee weken op vakantie naar Frankrijk gaat, maar wanneer er een langdurige verbouwing gepland staat waarbij uzelf tijdelijk bij familie of een camping verblijft, dan is het belangrijk dat dit wel wordt doorgegeven. Dit brengt immers een wijziging van het risico met zich mee. Van een leegstaand huis is het bekend dat hier snel een brand wordt gesticht. Bovendien kunnen werkzaamheden aan technische installaties sneller voor kortsluiting en/of brand zorgen. Bij dergelijke wijzigingen aan het pand is het van belang dat u dit aan de verzekering meldt. Mocht er immers in de tussentijd brand ontstaan dan kunt u wegens strijd met de polisvoorwaarden en wegens strijd met het verplicht melden van bestemmingswijzigingen geconfronteerd worden met de weigering van de verzekering om over te gaan tot uitkering van de schade. Twijfelt u of er sprake is van een dergelijke bestemmingswijziging dan kunt u dit altijd met uw tussenpersoon bespreken. Ook hij heeft hierin verantwoordelijkheden.

Samenvatting

Samengevat is het van belang dat u gedurende de looptijd van uw brandverzekering wijzigingen aan het pand, aan de bestemming of leegstand meldt aan uw verzekering al dan niet via uw tussenpersoon. Mocht u geconfronteerd worden met brandschade dan is het van belang, zeker wanneer uw verzekering een expert inschakelt, zo spoedig mogelijk een beroep te doen op een contra-expert die direct meekijkt, foto’s maakt, onderzoek verricht en u adviseert.

Advocaat inschakelen bij brandschade

Mocht de verzekeraar definitief uitkering van de schade afwijzen dan kan het onderzoek door een contra-expert van cruciaal belang zijn. Laat de verzekeraar zich niet overtuigen om tot uitkering van de schade over te gaan dan kunt u contact opnemen met ons kantoor en kunnen wij kijken op welke wijze wij voor u betaling door de verzekeraar kunnen afdwingen. U kunt ons echter ook al in een eerder stadium inschakelen. Wij hebben samen gewerkt met contra-experts en kunnen u met het juiste bureau in contact brengen. Bovendien kunnen wij u ook helpen met het stellen van de juiste vragen en de communicatie met de verzekeraar in de voorfase. Dit om te voorkomen dat zij een definitief afwijzend dekkingstandpunt innemen en een langdurige en vooral een dure juridische procedure onvermijdelijk is geworden.

Heeft u hierover vragen of wordt u met een dergelijke situatie geconfronteerd of het nu gaat om brandschade of schade op basis van een andere verzekering dan kunt u altijd contact met een van onze advocaten opnemen.

Klikt u hier voor een stukje uit de uitzending van Meldpunt waarin een slachtoffer aan het woord komt over het afbranden van zijn huis en de afwikkeling daarvan.