Vaststellingsovereenkomst in arbeidsrecht

In een vaststellingsovereenkomst spreken een werkgever en een werknemer met elkaar af hoe een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt. Hierdoor worden onnodige procedures voorkomen.

Zodra partijen een vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend dan geldt in beginsel een herroepingstermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan een werknemer, die heeft ingestemd met de beëindiging van het dienstverband, zijn instemming intrekken. 

1. Inhoud van een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst kunnen diverse specifieke afspraken worden vastgelegd, maar in de meeste gevallen bevat een vaststellingsovereenkomst afspraken over:

  • de beëindigingsdatum;
  • de ontslagvergoeding / transitievergoeding;
  • vrijstelling van verrichten van werkzaamheden;
  • eindafrekening;
  • inleveren bedrijfseigendommen;
  • geheimhouding;
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • getuigschrift;
  • finale kwijting;
  • vergoeding juridische kosten.

2. Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer bij ontbinding op verzoek van de werkgever in beginsel recht op een transitievergoeding. Dit geldt niet als er sprake is van ernstig of verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Indien een werknemer een ontbindingsverzoek indient ,dan is een transitievergoeding alleen verschuldigd als de werkgever zich heeft misdragen.

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als het dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer.

3. WW-uitkering

Voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst hebben partijen geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Maar men moet wel rekening houden met de punten waar het UWV naar kijkt voor het toekennen van een WW-uitkering. Vraag onze advocaten naar de eisen die het UWV stelt voor het veilig stellen van uw WW-uitkering.