Faillissementsaanvraag

Het aanvragen van een faillissement

Het kan zijn dat uw debiteur op enig moment niet meer in staat lijkt te zijn aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. U kunt dan overwegen zijn faillissement aan te vragen. Een faillissementsaanvraag is vaak een effectief middel om betaling af te dwingen.

Voor een faillissementsaanvraag zijn tenminste 2 verschillende schuldeisers nodig met naam en toenaam en gespecificeerde opgave van hun openstaande vorderingen. Dat kan ook door middel van de zogenoemde steunvordering. Voldoende is dat het bestaan van ten minste een tweetal vorderingen aannemelijk gemaakt kan worden.

Twee schuldeisers vereist

Voor een faillissementsaanvraag zijn tenminste twee verschillende schuldeisers nodig met naam en toenaam en gespecificeerde opgave van hun openstaande vorderingen. Dat kan ook door middel van de zogenoemde steunvordering.

De procedure van een faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag kan enkel worden ingediend door een advocaat die bij de Rechtbank is ingeschreven, zoals de bij ons advocatenkantoor aangesloten advocaten. De aanvraag vindt plaats door indiening van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift kan door de Rechtbank drie weken na indiening op zitting worden behandeld. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de debiteur van de aanvraag kennis heeft genomen, ofwel via een aangetekende brief van de Rechtbank met bericht van ontvangst, ofwel via een betekeningsexploit via de deurwaarder.

Het is mogelijk tijdens de procedure de behandeling van de faillissementsaanvraag aan te houden. Dat zal met name gebeuren als de debiteur aangeeft met de schuldeiser te willen onderhandelen over de betaling van de vordering. De meeste Rechtbanken staan maximaal vier keer een aanhouding toe binnen een periode van acht weken. De verdere richtlijnen van de Rechtbanken betreffende faillissementsaanvragen vindt u hier.

De kans bestaat dat een faillissementsaanvraag wordt afgewezen als de debiteur voldoende twijfel kan opwerpen over de opeisbaarheid van de gestelde vorderingen. Dat zal met name het geval zijn als de debiteur eerder tijdig tegen uw facturen en sommaties heeft geprotesteerd. De opeisbaarheid van de vorderingen moet met andere woorden wel voldoende vaststaan. Indien dat niet het geval is, blijft de civiele procedure voor de Rechtbank of Kantonrechter als optie over.

Kosten

Voor de intake, het opstellen en indienen van een faillissementsaanvraag, het laten betekenen ervan aan de debiteur door een deurwaarder, het maximaal vier maal regelen van uitstel, het voorbereiden en bijwonen van de zitting en de overdracht van de vordering aan de curator rekenen wij € 1600,-, excl. BTW, griffierechten en exploitkosten. Deze kosten zijn hoogpreferent en kunt u van de curator terugkrijgen indien bij afwikkeling van het faillissement voldoende baten aanwezig blijken te zijn.

Benodigde stukken

Om een faillissementsaanvraag in gang te kunnen zetten, hebben wij de volgende stukken van u nodig:

  • opgave van naam en adresgegevens van de debiteur;
  • opgave van de namen en adresgegevens van tenminste twee schuldeisers;
  • de facturen van de verschuldigde opeisbare bedragen;
  • de daaraan verbonden offertes;
  • de eventueel hierover met de debiteur gevoerde correspondentie, zoals aanmaningen en getroffen betalingsregelingen;
  • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (bij bedrijven) of de Gemeentelijke Basisadministratie (bij natuurlijke personen.

Effectiviteit

In de praktijk blijkt de faillissementsaanvraag vaak het juiste pressiemiddel te zijn om alsnog tot een snelle betaling te komen of om tot een betalingsregeling te komen.
De kosten van de aanvraag van het faillissement zijn in eerste instantie voor rekening van de aanvrager. Indien tijdens de afwikkeling van het faillissement blijkt dat de debiteur nog enige verhaalsmogelijkheden biedt, dient uit de opbrengst als één van de eerste posten de kosten van de faillissementsaanvraag aan de aanvragende schuldeiser te worden terugbetaald.

Eigen faillissement aanvragen

Debiteuren die niet meer in staat zijn zelf hun schulden te betalen, kunnen hun eigen faillissement aanvragen. De benodigde formulieren vindt u hieronder:

Advocatenkantoor voor faillissementsaanvraag

Onze kantoor beschikt over zeer deskundige advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een faillissement? Neemt u dan contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs