Slachtoffer door misdrijf

Vaak leiden strafbare feiten tot schade bij het slachtoffer. Dit kan variëren van lichamelijke schade (letsel) tot materiële schade (bijvoorbeeld vernielde of gestolen goederen). Hoofdregel is dat degene die schade aan ander veroorzaakt, deze moet vergoeden. Slachtoffers van misdrijven hebben verschillende mogelijkheden om de schade op de dader te verhalen.

Voegen als benadeelde in het strafproces

Op grond van art. 51a Sv kan een slachtoffer zijn vordering tot vergoeding van de schade in het strafproces inbrengen, zodat hij geen civiele procedure hoeft te starten. Het betreft een relatief laagdrempelige procedure (geen griffierechten) om de schade op de dader te verhalen. Het slachtoffer kan zich schriftelijk voegen door middel van een formulier of mondeling voegen op het moment van de zitting. Het komt erop neer dat de Officier van Justitie op uw verzoek tijdens de strafzitting een schadebedrag eist. De schadeclaim loopt als het ware mee in het strafproces tegen de dader.

De voorwaarden voor voegen in het strafproces zijn als volgt:

 • de schade is een gevolg van het strafbare feit;
 • de verdachte is bekend;
 • de schade of een deel daarvan wordt niet op een andere manier vergoed;
 • de verdachte moet voorkomen, er vindt dus een strafzitting voor de rechter plaats;
 • de verdachte moet voorkomen voor het feit waarvan u slachtoffer bent geworden.
Indien de rechter het strafbare feit bewezen acht en van mening is dat het slachtoffer recht heeft op schadevergoeding, dan heeft hij twee mogelijkheden:
 • schadevergoeding toewijzen. Het slachtoffer moet dan zelf het bedrag innen, al dan niet door het inschakelen van een deurwaarder met overlegging van een afschrift van het vonnis.
 • schadevergoedingsmaatregel opleggen. De rechter verplicht de dader om de schade aan het slachtoffer te betalen. De officier van justitie zal in dit geval het Centraal Justitieel Incasso Bureau inschakelen, die probeert het bedrag voor het slachtoffer te innen.

Civiele procedure wegens onrechtmatige daad

Het strafbare feit is vaak tevens aan te merken als een onrechtmatige daad op grond waarvan het slachtoffer een civiele procedure aanhangig kan maken. Een eventuele strafrechtelijke veroordeling dient als dwingend bewijs voor de onrechtmatige daad. Het voordeel van deze procedure ten opzichte van het beroep op het Schadefonds.

Geweldsmisdrijven is dat de schadeclaim niet gemaximeerd is. Deze procedure wordt zorgvuldig doorlopen, waarbij een rechter zich kan laten voorlichten door een deskundige over de aard en ernst van het letsel, zodat op goede wijze de hoogte van het schadebedrag wordt vastgesteld.

In tegenstelling tot voeging in het strafproces zitten aan deze procedure wel kosten verbonden (griffierechten en veelal kosten rechtsbijstand), neemt deze procedure de nodige tijd in beslag en moet het slachtoffer zelf zorg dragen voor de incasso van de toegewezen vordering indien de dader niet vrijwillig tot betaling van de toegewezen vordering overgaat.

Uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Om hiervoor in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, denk aan lichamelijke mishandeling, bedreiging met geweld. Het is daarbij van belang dat het slachtoffer kan aantonen wat er is gebeurd. Dit kan aan de hand van een aangifte, veroordeling van de dader, door middel van getuigenverklaring of door medische gegevens;
 • ernstig letsel, zoals ontsierend litteken in het gezicht;
 • het geweldsmisdrijf is in Nederland gepleegd;
 • aanvraag binnen drie jaar na geweldsmisdrijf indienen;
 • geen aandeel in het geweldsmisdrijf.

Schade zonder dader

Waarborgfond Motorverkeer
Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door een ongeluk met een motorvoertuig (brommer, auto of tractor) schade hebben geleden en die met hun schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is.

Juridische kosten

De oorspronkelijke partij dient op grond van de wet tevens de juridische kosten aan het slachtoffer te vergoeden die het slachtoffer redelijkerwijs moet maken. Indien wij u als slachtoffer bijstaan houden wij uiteraard hiermee rekening. Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Als slachtoffer van een misdrijf staat u dus niet in de kou. U heeft verschillende mogelijkheden om uw schade te verhalen. Ondanks dat het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, is dat wel aan te bevelen. Onze advocaten beschikken over de juiste kennis en ervaring bij de keuze van de rechtsgang en kunnen u helpen bij het opstellen van de schadeclaim.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs