Letselschade

Schadeposten bij letselschade

Het zal je maar overkomen, letsel oplopen bij een ongeval of door een medische fout. Volgens de wet heeft het slachtoffer dan recht op volledige vergoeding van de schade. Maar over welke schadeposten hebben we het nu eigenlijk?

Schade aan eigendommen

Onder deze schadepost valt schade aan zaken en eigendommen die u bij het ongeval bij u droeg, denk hierbij aan beschadigde kleding, auto, telefoon etc.

Ziekenhuis/revalidatiedaggeldvergoeding

Indien u na het ongeval opgenomen wordt in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis, heeft u recht op een daggeldvergoeding. De daggeldvergoeding ziekenhuisopname is bedoeld om bijvoorbeeld de kosten van ziekenhuisbekleding, de huur van de televisie, parkeerkosten van bezoekers en kosten van tijdschriften te dekken.

Reiskostenvergoeding

Hieronder vallen niet alleen reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan medische behandelaren en belangenbehartigers, maar ook reiskosten van gezinsleden voor het bezoeken van het slachtoffer. Uiteraard komen parkeerkosten ook voor vergoeding in aanmerking.

Extra telefoonkosten

Ook extra kosten voor het telefoneren met bijvoorbeeld medici of uw advocaat komen voor vergoeding in aanmerking.

Medische kosten/ziektekosten

Medische kosten die niet of slechts gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar worden vergoed, komen voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij niet alleen aan behandelingen door medische behandelaren, maar ook aan de aanschaf van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Ook het eigen risico kan een schadepost zijn.

Studievertraging

Treedt er studievertraging op, dan komen de extra studiekosten voor vergoeding in aanmerking. Ook het feit dat u later de arbeidsmarkt op gaat, komt voor vergoeding in aanmerking. De Letselschade Raad heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Verlies aan arbeidsvermogen

Volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft vaak financiële gevolgen, omdat u bijvoorbeeld niet uw volledige salaris doorbetaald krijgt of toeslagen of bonussen misloopt. Daarnaast zal er sprake zijn van pensioenverlies. Bij de berekening van deze schadepost wordt ook rekening gehouden met gemiste carrièrekansen.

Kosten huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid

Indien u als gevolg van het ongeval uw huishouden  of de klussen in huis niet meer volledig kunt doen, mag u hiervoor hulp inschakelen. Deze kan van familie of vrienden zijn, maar ook bijvoorbeeld van Thuiszorg. Ook hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de Letselschade Raad.

Voorzieningen/aanpassingen woning

Het kan voorkomen dat na het ongeval uw thuissituatie moet worden aangepast, zoals het plaatsen van een traplift of het aanpassen van de keuken of badkamer. Voor zover deze kosten niet worden vergoed door de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, moet de aansprakelijke partij deze vergoeden.

Kosten in verband met verblijf thuis

Het kan zijn dat u na het ongeval meer thuis bent. Dan zult u automatisch meer kosten maken. Het gaat bij deze schadepost om extra elektriciteits-, gas- en waterkosten, maar ook om telefoonkosten en extra voedselkosten.

Smartengeld

Als slachtoffer heeft u recht op smartengeld oftewel vergoeding van immateriële schade. Het betreft een financiële compensatie voor leed of smart; pijn, verdriet, gemiste levensvreugde en geestelijk leed als gevolg van het ongeval. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door de aard en de ernst van het letsel. Het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de Smartengeldgids, waarin “vergelijkbare gevallen” zouden moeten staan. In Nederland is het smartengeld niet hoog en het is vaak slechts een pleister op de wond.

Buitengerechtelijke kosten

Alle redelijke kosten van rechtsbijstand die u als slachtoffer heeft moeten maken, komen voor rekening van de aansprakelijke partij wanneer de aansprakelijkheid en het verband tussen de schade en het ongeval vaststaat.

Meer informatie

Het is verstandig om als slachtoffer sommige van voornoemde schadeposten vanaf het begin bij te houden. Bewaar rekeningen als bewijs. Maak aantekeningen van alle ritjes en kosten. Onze advocaten kunnen u helpen met het opstellen van een zogeheten schadestaat. Indien u meer wilt weten over letselschade en schadeposten, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs