Aansprakelijkheid bij kunstgras?

In Nederland wordt door jong en oud gesport op kunstgrasvelden met rubberen korrels. Hoe veilig is dat eigenlijk? Als kunstvelden een verhoogde kans op kanker geven, wie is er dan aansprakelijk? Welke schade kunt u dan verhalen? Wat moet je bewijzen?

Causaal verband & zorgplicht

Volgens de wet komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking die het gevolg is van de schadeveroorzakende gebeurtenis; er moet causaal verband zijn. Om te beoordelen of een causaal verband aanwezig is, wordt naar de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade gekeken.

Als bekend is dat de rubberen korrels (het rubbergranulaat) kanker kan veroorzaken ben je één belangrijke bewijsstap verder. Wat moet je dan verder nog bewijzen?

1) dat je aan deze korrels werd blootgesteld in een hoeveelheid die verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en 2) dat je inderdaad de ziekte hebt waarop het risico ziet: kanker.

Risico’s kunstgrasvelden & RIVM-onderzoek

Autobanden worden vermalen om ze als grondstof voor rubberen korrels te gebruiken. Naar schatting worden er ongeveer 20.000 gemalen autobanden gebruikt om één kunstgrasveld te kunnen voorzien van genoeg korrels, terwijl deze vanwege een Europese richtlijn niet mogen worden gestort of verbrand, maar moeten worden hergebruikt.

Onlangs heeft onderzoeksprogramma Zembla aangekaart dat sporters op kunstgrasvelden mogelijk veel meer risico’s lopen dan alleen de gewone blessures. Een eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is volgens Zembla te summier en het gezondheidsrisico is niet goed weergeven. De rubberen korrels die bij de meeste kunstgrasvelden worden gebruikt, zijn gemaakt van gemalen autobanden en zouden mogelijk kankerverwekkend zijn. Hebben deze sportclubs genoeg gedaan om onverantwoorde gezondheidsrisico’s te vermijden?

Minister Schippers heeft het RIVM opdracht gegeven om opnieuw te onderzoeken of het sporten op kunstgrasvelden de gezondheid kan schaden.

Hoe kan de sportclub aansprakelijkheid voorkomen?

We pakken de sportclub of sportbond als voorbeeld. Hoe kan de sportclub zich verdedigen tegen aansprakelijkheid?

Het is heel belangrijk wat er naar de stand van de wetenschap bekend was op het moment van de blootstelling aan de rubberkorrels. Welke risico’s mogen bekend worden geacht? De KNVB beroept zich niet voor niets op de adviezen en onderzoeksresultaten van het RIVM. Dit is een verweer tegen aansprakelijkheid.

Als de sportclub met succes stelt dat zij redelijkerwijs niet van het gezondheidsrisico wist of dit nog niet behoorde te weten is zij niet aansprakelijk. Verder mag zij aantonen dat zij heeft voldaan aan alle zorgvuldigheid die zij in acht had moeten nemen. Denk aan: advies korrels niet te eten; er niet mee te spelen; wassen na het sporten; waarschuwing ophangen in de kleedkamer. Maar waarschuwen kan onvoldoende zijn. Wordt er ook voldoende toezicht gehouden op naleving? Kan de club dat aantonen?

Kan de sportclub nog roepen dat niet bekend is dat het kunstgras gezondheidsrisico’s met zich meebrengt? Of is dit vanaf de uitzending van Zembla een risico waar rekening mee moet worden gehouden bij het invullen van de zorgplicht?

Wie kun je aansprakelijk stellen?

Als uit het onderzoek blijkt dat rubber granulaat gevaar voor de gezondheid oplevert. Wie kun je dan aansprakelijk stellen als u of uw kind kanker krijgt? Wie heeft er een zorgplicht tot het voorkomen van deze schade? Is deze zorgplicht geschonden?

Spreekt de trainer de kinderen er op aan als deze niet douchen of met de rubberkorrels spelen? En zo niet, zijn de trainers dan aansprakelijk? Is de trainer als vrijwilliger verzekerd voor deze aansprakelijkheidsrisico’s?

Aansprakelijk kunnen zijn: de producent van rubbergranulaat; de leverancier van rubbergranulaat; de sportvereniging met het kunstgrasveld; de gemeente als verhuurder van een sportcomplex met kunstgrasveld; de KNVB. En mogelijk ook het RIVM. Zij zou eerder hebben aangegeven dat het veilig zou zijn op deze velden te voetballen. Als dit onderzoek niet degelijk genoeg was en het wel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, heeft het RIVM dan niet de gezondheid van heel veel sporters in gevaar gebracht en daarmee haar zorgplicht geschonden?

Welke schade kun je vergoed krijgen?

Voor schadevergoeding komen in aanmerking:

  • Rechtstreekse kosten ter vaststelling en beperken van de schade;
  • kosten van verblijf in ziekenhuis/kosten van herstel; kosten van huishoudelijk hulp;
  • verlies van zelfwerkzaamheid;
  • verlies van arbeidsvermogen; schade door studievertraging; smartengeld; Advocaatkosten.

Wilt u meer weten over het verhalen van uw gezondheidsschade of wilt u weten hoe u kunt voorkomen dat u of uw organisatie met succes aansprakelijk wordt gesteld voor gezondheidsschade? Neem dan contact op met SMART Advocaten.