Polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden kritisch onder de loep

Iedereen moet in zijn of haar leven wel een keer een beroep doen op een verzekering. In dat geval is het prettig wanneer de verzekeraar direct tot uitkering overgaat. Een en ander is echter afhankelijk van de overeengekomen polisvoorwaarden van uw verzekering.

Uitkeren van de schade

Helaas is dat in de praktijk niet altijd het geval. Voor verzekeraars is schade uitkeren niet iets wat zij graag doen, en zij kijken daarom heel kritisch naar de ontvangen verzekeringsclaims. Op zich is dat ook niet verkeerd, omdat de premie onnodig hoog zou worden wanneer ten onrechte zou worden uitgekeerd. Anderzijds moeten verzekeraars zich niet aan hun verplichting – tot uitkering – onttrekken wanneer u geconfronteerd wordt met een schade waarvoor u nu juist uw verzekering had afgesloten en steeds premie hebt betaald.

Omdat zij bepaalde situaties wel willen dekken, maar andere gebeurtenissen uitdrukkelijk niet, is het voor verzekeraars van belang om de verzekeringsdekking en de uitsluitingsgronden goed te formuleren in polisvoorwaarden. Op die afbakening baseren zij immers ook de hoogte van de premie. Voor verzekeraars betekent dit puzzelen. Zij zijn daarbij aan wettelijke vereisten gebonden bij de formulering van hun polisvoorwaarden en de dekkingsomvang. Deze wettelijke eisen beschermen de belangen van consumenten.

Onduidelijke polisvoorwaarden

Door dit spanningsveld – tussen de belangen van verzekeraars enerzijds en de bescherming van consumenten anderzijds – zijn veel verzekeringspolissen zodanig complex geschreven, met vele punten, komma’s, mitsen, maren en tenzij-en, dat die voor de gemiddelde consument heel moeilijk, zo niet onleesbaar zijn. Daardoor is het voor consumenten soms onduidelijk of de verzekeraar terecht stelt dat dat zij niet gehouden is tot uitkering van de schade omdat zij de geclaimde schade niet onder de dekking van de verzekering valt of dekking in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

De contra proferentum regel

Voor dergelijke situaties heeft de rechtspraktijk iets bedacht, namelijk de contra proferentum regel. Deze regel zegt dat onduidelijkheden in contracten – met name wanneer een bepaalde zin of zinsdeel voor meerdere uitleg vatbaar is – moeten worden uitgelegd in het nadeel van degene die het stuk heeft opgesteld. Voor consumenten is dit vastgelegd in een Europese richtlijn en t.a.v. algemene voorwaarden heeft de Nederlandse wetgever dit voorgeschreven in artikel 6:238, lid 2 BW. De achtergrond van deze regel is dat het risico voor onduidelijkheid voor rekening komt van degene die bepaald heeft welke tekst er op papier komt te staan. Als zij iets anders had bedoeld, had ze dat maar duidelijk moeten opschrijven.

Lange tijd pasten rechters deze contra proferentum regel alleen toe bij de uitleg van algemene voorwaarden. Op 22 april 2014 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een arrest gewezen en daarin geoordeeld dat de contra proferentum regel ook op kernbedingen kan (en – soms – moet) worden toegepast. Daarmee komen ook alle polisvoorwaarden onder het bereik van de contra proferentum regel.

Meer informatie omtrent polisvoorwaarden

Wordt u geconfronteerd met onleesbare of onduidelijke polisvoorwaarden? Is het u niet duidelijk of uw schade wel of niet onder de dekking valt? Twijfelt u of uw verzekeraar de dekking terecht met een beroep op de polisvoorwaarden heeft afgewezen? U kunt zich – met een beroep op de contra proferentum regel – beroepen op de voor u meest gunstige uitleg van die bepaling. Dit kan er toe leiden dat u alsnog dekking krijgt voor uw schade en de verzekeraar deze moet uitkeren.

Bij twijfel kijken wij graag met u mee naar de bij u gehanteerde polisvoorwaarden. Belt u ons gerust als u tegen dit probleem aanloopt. Wij helpen u graag verder.