Bestuurders- aansprakelijkheid bij ondernemingen

Bestuurders zijn mensen die aanpakken en zorgen dat er dingen gebeuren. Dat is niet vrijblijvend, als er iets misgaat loopt hij persoonlijk risico aansprakelijk worden gesteld. Dat is vaak een bron van onduidelijkheid en onzekerheid voor ondernemers, maar ook voor bestuurders van maatschappelijke organisaties.

Onze advocaten staan regelmatig bestuurders van BV’s preventief bij om aansprakelijkheidsstellingen te voorkomen en om te adviseren hoe schade kan worden beperkt. Maar ook bij het voeren van verweer als een bestuurder aansprakelijk is gesteld, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Meestal worden dit soort zaken opgelost door verwijten van tafel te vegen of een regeling te treffen, bijvoorbeeld met de curator.

Verschillende grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn, o.a.:

Onrechtmatige daad

Gaat een bestuurder een verplichting aan namens de vennootschap terwijl hij op dat moment wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de vennootschap zijn verplichtingen niet, of niet binnen een redelijke termijn zou kunnen nakomen en dat de vennootschap geen verhaal zal bieden, dan riskeert de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te zijn. Hij pleegt dan een onrechtmatige daad jegens de betreffende contractspartij. Het betreft ‘wetenschap’ ten tijde van het aangaan van de verplichtingen. Dit is de zogenaamde Beklamel-norm, afkomstig uit jurisprudentie van de Hoge raad.

lees hier verder over onrechtmatige daad.

Invorderingswet

loonbelasting & omzetbelasting

Volgens vaste jurisprudentie moet – als niet betaald kan worden - binnen twee weken nadat een aanslag Loonbelasting of BTW is ontvangen formeel bij de Belastingdienst betalingsonmacht zijn gemeld, anders is het geen onverwijlde melding en wordt dit niet betalen vermoed het gevolg te zijn van onbehoorlijk bestuur. Dit vermoeden mag slechts worden weerlegd door de bestuurder (of feitelijk leidinggevende) die aannemelijk maakt dat dit niet tijdig melden hem niet te verwijten valt. Makkelijker gezegd: waarschuw de fiscus dat het bedrijf niet kan betalen, want als je te laat bent moet je persoonlijk het geld op tafel leggen!

Dilemma: De fiscus kiest er na een melding van betalingsonmacht soms voor het faillissement aan te vragen, maar niet melden wordt direct hard afgestraft. Les: gebruik de fiscus niet als “bank” als er betalingsproblemen zijn. Dat kan veel ellende achteraf schelen. Alle reden om, als een faillissement dreigt, in gevallen van te laat gemelde betalingsonmacht, die belastingschulden als eerste te voldoen.

Vennootschapsbelasting

Zodra een bestuurder weet of behoort te weten dat nog opkomende vennootschapsbelasting niet meer zal kunnen worden voldaan, moet worden gedacht aan aanvragen van eigen faillissement namens het bedrijf. Anders dreigt persoonlijke aansprakelijkheid.

Onbehoorlijk bestuur tegenover de vennootschap

Of iets juridisch onbehoorlijk bestuur is, wordt regelmatig verkeerd ingeschat door bestuurders. Van onbehoorlijk bestuur is sprake wanneer geen redelijk handelend bestuurder die voor zijn taak is toegerust zo had kunnen handelen als de bestuurder in kwestie. Voorbeelden hiervan zijn: handelen in strijd met het vennootschappelijke doel of onrechtmatige overdracht van activa.

Lees meer over onbehoorlijk bestuur onder Bestuurders aansprakelijkheid bij faillissement.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs