Beroepsaansprakelijkheid

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit betekent echter niet dat beroepsfouten hoeven te worden geaccepteerd. Zo mag bijvoorbeeld van een tandarts worden verwacht dat hij weet hoe hij een kies dient te trekken. Welke wegen kunt u bewandelen na een beroepsfout?

Overeenkomst van opdracht

De opdracht aan een beroepsbeoefenaar (architect, advocaat, notaris, deurwaarder, belastingadviseur, accountant, arts) wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. De beroepsbeoefenaar wordt geacht als een goed opdrachtnemer te handelen. Wat dat nu concreet betekent is afhankelijk van alle omstandigheden. Kort gezegd komt het erop neer dat de opdrachtnemer moet handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Oftewel: een beroepsbeoefenaar moet zijn vak verstaan. Zo mag bijvoorbeeld van een advocaat worden verwacht dat hij op de hoogte is van de meest recente wet- en regelgeving en van een adviseur mag worden verwacht dat hij zijn klant op risico’s wijst.

Tuchtrechtelijke gedragsregels

Elke groep van beroepsbeoefenaren is onderhevig aan de binnen die beroepsgroep levende gedragsregels. Zo vallen artsen onder het medisch tuchtrecht en advocaten onder het advocaten tuchtrecht. Deze gedragsregels dienen gehandhaafd te worden en geven inhoud aan de in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm. Wie een beroepsbeoefenaar inschakelt, moet er vanuit kunnen gaan dat de dienstverlening minimaal voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.

Tuchtklacht indienen

Indien dit niet het geval is kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege/de tuchtrechter. Het tuchtcollege beoordeelt het handelen en/of nalaten van een beroepsbeoefenaar. Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van het handelen van de individuele beroepsbeoefenaar te reguleren. Binnen het tuchtrecht kunnen verschillende sancties worden opgelegd, die vergaande gevolgen kunnen hebben als schorsing of zelfs ontzetting uit de beroepsgroep.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Een tuchtrechter kan zelden een veroordeling tot schadevergoeding opleggen. Daarvoor is een afzonderlijke civiele procedure nodig. U dient dan de beroepsbeoefenaar aansprakelijk te stellen op grond van een toerekenbare tekortkoming en/of op grond van onrechtmatige daad. Indien een overeenkomst aan de beroepsfout ten grondslag ligt, kan dit een toerekenbare tekortkoming opleveren. Wanneer deze overeenkomst ontbreekt, dan kan de aansprakelijkheid gebaseerd worden op onrechtmatige daad. Indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, kan de beroepsbeoefenaar verplicht worden uw schade te vergoeden.

Niet iedere beroepsfout leidt echter tot een tuchtrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Uit de rechtspraak blijkt dat aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval uitgemaakt wordt of een beroepsbeoefenaar in strijd met zijn zorgvuldigheidsverplichting heeft gehandeld. Door een tuchtrechtelijke veroordeling komt de aansprakelijkheid vast te staan.

Meer informatie

Mocht u geconfronteerd worden met een beroepsfout, aarzel dan niet, en neem contact op met één van onze advocaten die u met raad en daad kunnen bijstaan.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs