Om ziek van te worden?

In het Rotterdamse Maasstadziekenhuis is vorig jaar een gevaarlijke bacterie losgebroken. Er werden 128 patiënten besmet. Deze week kwamen de onderzoeksresultaten: “Zij verwaarloosden hun taken” en “aangewezen stappen volgden pas toen de uitbraak naar buiten werd gebracht!”

De samenwerking in het ziekenhuis was beroerd. Het ziekenhuis zal zijn organisa­tie moeten aanpassen, zodat er sneller aan de alarmbel wordt getrokken en het alarm op alle afdelingen te horen is.

En de slachtoffers? Patiënten of de na­bestaanden kunnen bij langere ziekte of overlijden de behandelingskosten en de gederfde inkomsten vorderen. Dat geldt ook voor niet-materiële schadevergoe­ding. Die is in Nederland altijd beperkt.

Het onderzoeksrapport bewijst de fouten van het ziekenhuis. Maar hoe bewijs je dat een langer ziekbed of sterven het ge­volg is van die bacterie? Hoe hoog zijn de extra behandelingskosten en de ge­derfde inkomsten en zijn die echt gevolg van…? Hier overleden 28 mensen, van wie volgens de onderzoekscommissie “zeer waarschijnlijk” 3 door die bacterie. En die andere 25?

Wet & jurisprudentie helpen slachtoffers en hun advocaten. De artsen moeten het complete medische dossier overleggen als aansprakelijkheid wordt afgewezen. Zo is misschien aan te tonen of men be­smet was en of de gezondheid er onder heeft geleden. Maar als er ook andere ziekten speelden, wat is dan de oorzaak?

Procederen geneest niet. Toch zal er bij blijvend letsel of overlijden over de kos­ten moeten worden gepraat. Ziekenhui­zen hebben vaak al in een vroeg stadium een jurist op de achtergrond en de pati­ënt kan daardoor op een achterstand ko­men te staan die niet meer is in te halen. Snel een advocaat raadplegen is daarom aan te raden, ook als geld niet het eerste doel is.