Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Verkopen aan consumenten niet vrijblijvend

Bij contracteren met consumenten is hun eigen verantwoordelijkheid vaak niet het (enige) uitgangspunt. De vele consumenten beschermingsprogramma's hebben hun stempel gedrukt op het denken en handelen door de overheid. Uitgangspunt van de wet is steeds vaker dat consumenten tegen zichzelf en verkopende bedrijven in bescherming genomen dienen te worden.

Consumentenbescherming

De wet kent een actieve informatieplicht bij verkoop via internet en telefoon en regels over misleidende reclame en bedenktijdbepalingen. Bovendien is er de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die toezicht houdt op onder andere consumentenbescherming. Dit bestuursorgaan controleert of bedrijven op een correcte manier reclame maken en of zij zorgvuldig zijn als ze aan consumenten verkopen, met als doel het handelsverkeer eerlijk te houden. Wanneer de ACM overtreding van wettelijke voorschriften ontdekt, gaat het over tot het opleggen van boetes, dwangsommen en een enkele keer worden zelfs hele bedrijfsactiviteiten verboden.

Bevoegdheden Autoriteit Consument en Markt

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de ACM inlichtingen en inzage eisen in zakelijke gegevens en bescheiden en mag ze daarvan kopieën maken. Iedereen is verplicht binnen een redelijke termijn alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs kan worden gevraagd door de toezichthouder die zich beroept op haar bevoegdheden. Met uitzondering van een woning kan de ACM iedere ruimte en ieder gebouw betreden als ze dat nodig acht en ze mag vervoersmiddelen onderzoeken, eventueel met behulp van de politie. De ACM heeft dus heel verstrekkende bevoegdheden.

Gecontroleerde regels

De ACM controleert of reclame misleidend is en onderzoekt of de regels die gelden voor verkoop via callcenters en internet exact worden nageleefd. Daarvoor bestaan zeer uitgebreide en gedetailleerde regels. De geldende regels zijn verspreid over een aantal verschillende wetten, waaronder de wetten betreffende koop op afstand en elektronische overeenkomsten. Zo dient in zulke reclame-uitingen identiteit, vestigingsadres en het Kamer van Koophandel nummer te worden vermeld. Ook moet het fiscale nummer en het recht op ontbinding binnen een wettelijk bepaalde bedenktijd worden gemeld. Bij iedere verkoop moet verder worden vermeld wat de kosten zijn van aflevering, de wijze van betaling en uitvoering van de koop op afstand.

Meer informatie

Er gelden een groot aantal regels met betrekking tot consumentenbescherming. Laat u dus adviseren door een advocaat, want als de ACM op bezoek komt, kunt u met flinke boetes en maatregelen te maken krijgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs

Ikea-balletjes met paard
Rookworst op maat?