Productaansprakelijkheid

 Aansprakelijk?

Aan de muur bij een garderobe van een restaurant of in slecht opgestelde algemene voorwaarden, zie je nog wel eens staan: “Wij stellen ons niet aansprakelijk”. Ik denk dan meteen, dat hoeft ook niet, dat doen wij wel. De achtergrondgedachte is dat de wet bepaalt wie ergens aansprakelijk voor is en wie niet en dat een onduidelijke redactie al snel wordt uitgelegd in het nadeel van degene die de bepaling heeft opgesteld of geïntroduceerd. Als zaken worden gedaan met consumenten is zelfs wettelijk vastgelegd (artikel 6:238 BW) dat bij twijfel over de betekenis van een beding de voor de wederpartij meest gunstige uitleg geldt. De zogenaamde contra proferentem regel.

Aansprakelijkheid producent

Als het gaat om productaansprakelijkheid is het belangrijk te weten dat de aansprakelijkheid van de producent in principe niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de wet (6:192 BW). De producent blijft dus aansprakelijk voor schade voortkomende uit eventuele ‘gebreken’ in zijn product. Iedereen die producten verkoopt, moet er dus rekening mee houden, dat hij mogelijk als producent aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het verkochte product. Hiertegen kan deze ondernemer zich indekken door te zorgen dat hij de naam, adres en identiteitsgegevens bewaart van de leverancier en voor ieder product dat hij verkoopt er voor zorgt dat hij deze eenvoudig terug kan vinden.

Aansprakelijkheid importeur

Omdat veel goederen tegenwoordig worden geïmporteerd van ver over onze grenzen, bijvoorbeeld China, bepaalt de wet dat wie een product importeert in de Europese Economische Ruimte als producent aansprakelijk is. Bovendien wordt degene die het product heeft geleverd zelf als leverancier aansprakelijk als niet kan worden vastgesteld wie die importeur is, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt (6: 187 BW).

Wanneer is een product gebrekkig?

Volgens art. 6:185 lid 1 BW is de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Maar wanneer is er sprake van een gebrekkig product? Een product is gebrekkig (6:186 BW) als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, gezien het gebruik dat men van zo’n product mag verwachten; gezien de presentatie van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Degene die meent benadeeld te zijn door een gebrek in een product moet bewijzen dat de schade is veroorzaakt door zowel een gebrek als door schuld van de benadeelde. Hierop kan worden ingespeeld door duidelijke gebruiksvoorwaarden te presenteren bij het product en soms ook door deze te integreren in de algemene voorwaarden die worden uitgereikt.

Spannend wordt het als het gaat om gevolgschade. Als de remmen van een auto het niet doen en de chauffeur daardoor in een verschrikkelijk ongeluk terechtkomt en ernstig lichamelijk letsel oploopt, dan kan de schade ook in financiële zin flink oplopen.

Schade melden

De aansprakelijkheid van producenten wordt beperkt doordat de schade binnen 3 jaar moet worden gemeld vanaf het moment dat de benadeelde met schade op de hoogte is van de producent of leverancier die op grond van vorenstaande regeling aansprakelijk is (artikel 6:191 BW). Bovendien kan een producent niet aansprakelijk worden gesteld als het product al 10 jaar of langer geleden in het verkeer is gebracht.

Garantie is niet bepalend

Een veel voorkomend misverstand is, dat een garantie die wordt gegeven, bepalend is voor de vraag of je nog aanspraak kunt maken op reparatie of vervanging. Als het gaat om een gebrek dat het product al had toen het werd gekocht, dan kan ook zonder garantie schadevergoeding worden geëist. Schades tot een bedrag van maximaal € 500,- moeten bij de verkoper worden geclaimd en niet bij de producent (artikel 6:190 en 7:24 BW). Achtergrondgedachte is, dat het voor zulk relatief kleine bedragen te veel moeite is als de producent moet worden opgesnord en aangesproken. Degene die het product aan je verkoopt, moet dan het risico dragen en dat zelf maar met zijn leverancier oplossen.

Goede informatievoorziening voorkomt problemen

Een goede informatievoorziening bij verkoop van een product kan aansprakelijkheden beperken en problemen voorkomen. Omgekeerd geldt dat iemand die schade lijdt door een gebrekkige zaak zich niet hoeft te laten tegenhouden door een contractuele bepaling waarmee aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten. Zo’n bepaling is ongeldig op grond van de wet (artikel 6:192 BW). De aansprakelijkheid van de producent kan doormiddel van voornoemd artikel namelijk niet worden uitgesloten.

Meer informatie

Wordt u aangesproken op grond van productaansprakelijkheid of lijdt u zelf schade? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs