Rijbewijs geschorst door CBR

Het CBR heeft allerlei bevoegdheden. Eén van die bevoegdheden is dat een rijbewijs door het CBR kan worden geschorst. In deze bijdrage gaan wij op nader in op deze schorsingsbevoegdheid.

In de praktijk neemt de politie een belangrijke positie in bij de rijvaardigheid en geschiktheid van bestuurders. Wanneer de politie een vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid en geschiktheid heeft, kan zij daarvan melding bij het CBR doen. De politie zal het CBR dan een brief sturen waarin zij uitlegt waarom zij een vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid en geschiktheid heeft.

Na ontvangst van de melding zal het CBR nagaan of zij in het belang van de verkeersveiligheid eerst een voorlopige maatregel moet nemen. Deze voorlopige maatregel is de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.

Het CBR mag niet zomaar de geldigheid van een rijbewijs schorsen. Daar moet wel een wettelijke bevoegdheid voor zijn. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid. In artikel 5 zijn de gevallen opgenomen waarin een rijbewijs door het CBR geschorst mag worden.

Wanneer iemand onder invloed van drugs een voertuig heeft bestuurd, mag er tot schorsing van het rijbewijs worden overgegaan. De schorsing van de geldigheid van het rijbewijs blijft dan in stand totdat het CBR een definitief besluit heeft genomen op grond van de resultaten van het onderzoek.

Ook bij het rijden onder invloed van alcohol mag in bepaalde omstandigheden tot schorsing van het rijbewijs worden overgegaan. Bij een beginnend bestuurder mag dit bij een ademalcoholgehalte van 570 µg/l (1,3 promille) of meer. Bij andere bestuurders is dit 785 µg/l (1,8 promille). Bij recidive is dit in sommige gevallen ook mogelijk.

Naast het rijden onder invloed mag het rijbewijs ook door het CBR geschorst worden als het vertoonde rijgedrag daartoe aanleiding geeft. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als er sprake is van spookrijden, het bewust inrijden op een andere weggebruiker en het binnen een jaar veroorzaken van drie aanrijdingen.

Er is ook nog een restcategorie. Wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt, mag de geldigheid van het rijbewijs ook door het CBR worden geschorst.

Deze restcategorie wil in de praktijk nog weleens tot discussie leiden. Het CBR stelt dan dat er direct moet worden besloten tot schorsing van het rijbewijs en dat niet kan worden gewacht op de resultaten van het onderzoek. Deze beslissing van het CBR kan grote gevolgen hebben. Immers gedurende de periode van de schorsing mag de bestuurder niet rijden. Deze periode kan bovendien zomaar enige maanden duren.

Als het CBR in een concreet geval geen bevoegdheid heeft de geldigheid van een rijbewijs te schorsen, bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan te vragen. De voorzieningenrechter kan dan het besluit van het CBR tijdelijk schorsen.

Is uw rijbewijs door het CBR geschorst en wilt u weten of hier wat aan te doen is? U mag hierover altijd eerst eens vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer vindt u onder de contactgegeven op onze website.