Bumperkleven

Het bumperkleven staat al jaren hoog genoteerd in de top 10 van verkeersergernissen.

In dit artikel zal nader op deze verkeersergernis worden ingegaan.

Bumperkleven betekent het onvoldoende afstand houden tot de voorligger. Het bumperkleven is strafbaar gesteld in artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Artikel 19 RVV luidt:

De bestuurder moet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Het onvoldoende afstand houden is een overtreding. Voor dit feit kan naast een geldboete op grond van artikel 92 lid 2 RVV ook een rijontzegging van maximaal 2 jaar worden opgelegd.

Teneinde eenheid bij het vorderen van straf te bevorderen, heeft het College van Procureurs-Generaal een richtlijn opgesteld. Dat is de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen. In deze richtlijn is ook een regeling voor de strafeis bij het onvoldoende afstand houden opgenomen.

Bij de strafeis is een aantal factoren van belang. Dat is allereerst de snelheid waarmee is gereden. Wanneer iemand bij het bumperkleven met een hoge snelheid heeft gereden, wordt dat zwaarder aangerekend. Dat is ten tweede de onderlinge afstand tussen de voertuigen. Tot slot is relevant of er sprake is van recidive.

De strafeis bij het bumperkleven tot en met een snelheid van 120 km/u bedraagt een geldboete. Bij het onvoldoende afstand houden met een snelheid van meer dan 120 km/u komt naast een geldboete een rijontzegging in beeld. De richtlijn schrijft als straf dan een onvoorwaardelijke rijontzegging van 3 maanden voor.

Het onvoldoende afstand houden kan ook bij artikel 6 Wegenverkeerswet, het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, een rol spelen. Wanneer het ernstige verkeersongeval is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat hij zeer dicht achter een ander voertuig is gaan rijden, kan de gevangenisstraf met de helft worden verhoogd. Dit betekent dat de wetgever het bumperkleven als een ernstig feit heeft gezien.

Het komt voor dat iemand wordt vervolgd voor het onvoldoende afstand houden, terwijl iemand in de twee jaar daarvoor een gedocumenteerde snelheidsovertreding heeft begaan. In een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 23 januari 2009 (ECLI:NL:GHLEE:2009:BH0891) was de vraag aan de orde of de zogenaamde recidiveregeling dan van toepassing is.

Het Hof overwoog dat overtreding van artikel 19 RVV niet zonder meer met zich meebrengt dat de toegestane maximumsnelheid in absolute zin is overschreden. Daarom levert het bumperkleven geen gedocumenteerde snelheidsovertreding op als bedoeld in de recidiveregeling snelheidsovertredingen. Het is belangrijk hier op zitting alert op te zijn om te voorkomen dat er op grond van recidive wellicht een onvoorwaardelijke rijontzegging wordt opgelegd.

Ook in aansprakelijkheidskwesties kan artikel 19 RVV een rol spelen. Een partij kan zich bij een kop staart botsing op het standpunt stellen dat de andere bestuurder niet in staat is geweest zijn voertuig tijdig tot stilstand te brengen.

In een uitspraak van 8 april 2009 (ECLI:NLRBUTR:2009:BI0531) heeft de rechtbank Utrecht overwogen dat uit de enkele omstandigheid dat iemand achterop een andere auto is gebotst niet zonder meer kan worden aangenomen dat artikel 19 RVV is overtreden. Het kan namelijk zijn dat de voorligger plotseling, onverwacht en zonder noodzaak heeft geremd. De omstandigheden van het geval zijn derhalve doorslaggevend bij de vraag of er sprake is geweest van bumperkleven.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs