Overkreditering

In de afgelopen jaren zijn banken vaker aansprakelijk gesteld door consumenten die schade hebben geleden als gevolg van overkreditering. De rechtspraak groeit ook op het gebied van overkreditering en aansprakelijkheid van banken. Het is vaak niet duidelijk wat er onder overkreditering wordt verstaan. Om deze reden staat in dit artikel het begrip overkreditering centraal.

Overkreditering

Het begrip overkreditering is geen wettelijk gedefinieerd begrip. Wél is in de wet sinds 2005 een overkrediteringsverbod opgenomen. Het overkrediteringsverbod is nu terug te vinden in artikel 4:34 lid 1 Wet op het financieel toezicht (Wft):

Voor de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet (…), wint een aanbieder van krediet in het belang van de consument informatie in over diens financiële positie en beoordeelt hij, ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst onderscheidenlijk de belangrijke verhoging verantwoord is’’.

Voormelde wettelijke bepaling is nader geconcretiseerd in artikel 115 lid 1 BGfo Wft, welke bepaling als volgt luidt:

Ter voorkoming van overkreditering legt een aanbieder van krediet de criteria vast die hij ten grondslag legt aan de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument en past hij deze criteria toe bij de beoordeling van een kredietaanvraag’’.

Begrip overkreditering

Na bestudering van de jurisprudentie en de literatuur kan onder overkreditering het volgende verstaan: overkreditering is de financiële situatie waarbij de consument niet (meer) in staat is om de financieringslasten van zijn ‘hypotheek’ te kunnen (blijven) voldoen, doordat zijn inkomen ontoereikend is en/of doordat bijzondere risico’s zijn ingetreden (bijvoorbeeld: werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de kostverdiener)’’.

Verbod op overkreditering

Gezien het bovenstaande rust op banken de wettelijke plicht om overkreditering te voorkomen en tegen te gaan. Dit volgt namelijk expliciet uit artikel 4:34 lid 2 Wft:

De aanbieder gaat geen overeenkomst inzake krediet aan met een consument  (…) indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is’’.

Aansprakelijkheid bij overkreditering

Indien een bank toch een financiering verstrekt in strijd met het verbod op overkreditering, dan is zij aansprakelijk voor de schade die de consument daardoor lijdt en/of heeft geleden.

Vragen?

Heeft u een vraag over de zorgplicht bij overkreditering of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. Pietro Bonaparte via 040-2841172 of via onze website.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs