Financieel recht

Het maatschappelijk belang van de financiële sector is groot. Wij lenen, sparen, beleggen, sluiten verzekeringen af, bouwen pensioenen op. Iedereen is afhankelijk van een goed werkende financiële sector.

Financiële crisis

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien wat er gebeurt als de financiële sector in een crisis belandt, namelijk lagere pensioenen voor iedereen, verzwarende leningsvoorwaarden voor woningzoekenden, verhogende restschuldrisico’s als gevolg van onderwaterhypotheken, (dreigende) faillissementen als gevolg van eenzijdige kredietopzeggingen en een toenemende (Europees) toezicht op financiële ondernemingen.

SMART Advocaten is van mening dat de maatschappij baat heeft bij een goedwerkende financiële sector. Om deze reden adviseert SMART Advocaten over financieel recht. Het financieel recht is een specifieke rechtsgebied en voor de meeste juristen een niet ontgonnen terrein.

Wet op financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is de wet die de financiële sector in Nederland reguleert. De Wft is de meest veranderde wet- en regelgeving op het moment. Dit komt onder andere door implementatie van Europees (toezicht)recht en door rechtstreeks werkende regels vanuit Europees (toezicht)Recht in het Nederlands rechtsbestel.

Vergunningsplichtige activiteiten

Collectief vermogensbeheer is een vorm van beleggen waarin beleggers participaties kopen in een beleggingsvehikel. Dit kan bestaan uit een beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds. De vermogensbeheerder is voorts belast het vermogensbeheer over het ingebrachte kapitaal binnen het beleggingsvehikel. Het rendement bestaat veelal uit een toename van de waarde van de participaties.

Wij kunnen voor u checken of uw bedrijfs- en/of financieringsactiviteiten mogelijk vergunningsplichtige activiteiten zijn in de zin van de Wft en wij kunnen onderzoeken of deze mogelijk onder een uitzondering of een vrijstelling vallen, zodat u eventueel geen vergunning bij de AFM hoeft te regelen.

Bijzondere zorgplicht

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat banken gehouden zijn aan een civielrechtelijke zorgplicht (bijzondere zorgplicht) ter voorkoming van overkreditering. De plicht ter voorkoming van overkreditering gold ook in de periode 1999-2003. Dus voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wettelijke overkrediteringsverbod. Wij kunnen u helpen bij aansprakelijkheidskwesties omtrent de bijzondere zorgplicht. Bijvoorbeeld omdat u in rechte wordt aangesproken of omdat u schade heeft geleden als gevolg van onrechtmatig handelen van een financiële dienstverlener.

SMART Advocaten heeft de kennis in huis om zowel ondernemers als consumenten te adviseren over alle onderwerpen binnen het financieel recht. Onder andere kunnen wij:

  • u adviseren en indien mogelijk ondersteunen bij het starten van juridische procedures omtrent het behalen van schadevergoeding als gevolg van overkreditering, onrechtmatig vermogensbeheer/beleggingsadvies en/of door andere in strijd met de wet verkochte financiële producten;
  • voor u checken of u als ondernemer/particulier mogelijk in aanmerking komt voor een compensatie onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (hierna: Herstelkader). Wij kunnen u tevens begeleiden gedurende de Herstelkaderprocedure of indien u daarvan uitgesloten bent, kunnen wij u adviseren omtrent uw juridische mogelijkheden, zoals het eventueel starten van een juridische procedure;
  • voor u checken of u eventueel verplicht bent om een prospectus op te stellen indien u voornemens bent om effecten uit te geven. Wij bieden tevens ondersteuning bij het opstellen en het controleren van prospectussen;
  • onderzoeken of bepaalde gedragingen tot marktmisbruik kunnen leiden en wij kunnen u bijstaan bij conflicten op het gebied van marktmisbruik en/of overige oneerlijke handelspraktijken; en
  • u bijstaan ten aanzien van handhavend optreden van de AFM en/of DNB.

Voor nadere informatie omtrent bovenvermelde onderwerpen en/of andere vraagstukken op het gebied van financieel recht, kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. Pietro Bonaparte via 040-2841172 of via onze website.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs